Misją Ośrodka Wsparcia w Jaworze jest:

 

„Tworzenie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy jednoczesnym aktywizowaniu i motywowaniu do samodzielności i świadomej egzystencji i zachowań samopomocowych”.

 

Wizja placówki:

 

W pracy Ośrodek Wsparcia w Jaworze dąży do świadomego członkostwa w społeczności ludzkiej osób zaburzonych psychicznie. Placówka:

 •  
  • stwarza bezpieczeństwo i dobre warunki do aktywnego powrotu do środowiska osób chorych psychicznie,

  • usługi oferowane przez placówkę są realizowane na jak najwyższym poziomie ukierunkowane na jakość , efekt i rozwój,

  • jest placówką znaną i rozpoznawalną w środowisku lokalnym jako placówka realizująca zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i oparcia społecznego,

  • współpracuje z najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym,

  • kadrę placówki tworzy zespół nastawiony na innowację, kreatywność i rozwój.

 

Celem ogólnym Ośrodka Wsparcia w Jaworze będzie:

 •  
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzmacnianie zachowań prospołecznych

  • organizowanie oparcia społecznego dla osób mających trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

 

Placówka służy wsparciem społecznym, pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, umożliwia integrację społeczną oraz pobudza do aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Ośrodek w swym działaniu motywuje uczestników do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości poprzez terapię i aktywną współpracę w procesie leczenia, co zmniejszy ryzyko nawrotu lub pogorszenia stanu zdrowia.

 Sukcesem pracy terapeutycznej jest usamodzielnienie jednostki poprzez prowadzone zajęcia oraz treningi z zakresu życia codziennego. W pracy terapia skierowana jest do jednostki, której pobyt w Ośrodku powinien być ograniczony w czasie (jeżeli jest to możliwe) i zakończony powrotem do naturalnego środowiska rodzinnego i społecznego oraz zakończone usamodzielnieniem w codziennym życiu i wykonywanych obowiązkach dnia codziennego jak również w miarę możliwości jednostki zakończyć się powrotem do aktywności zawodowej- uzyskaniem zatrudnienia na rynku pracy, w zakładach pracy chronionej.

Ze względu na różnorodność osób i schorzeń psychicznych nie we wszystkich przypadkach uda się doprowadzić do pełnego sukcesu aktywizacji społecznej i zawodowej. Ważne jest aby każdy uczestnik Ośrodka miał poczucie akceptacji, oparcia i współpracy. Istotnym elementem jest współpraca z rodziną uczestnika, jego bliskimi i środowiskiem w celu przełamywania stereotypów, kształtowania postaw akceptacji i zrozumienia choroby oraz budowania sieci oparcia społecznego.

        
Celami szczegółowymi placówki są mi.in: 

  • Kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi (usprawnianie wykonywania czynności dnia codziennego),

  • Wsparcie z zakresu opieki psychiatrycznej,

  • Integracja ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

Placówka realizuje swoje cele poprzez określony plan pracy postępowania wspierająco-aktywizująceg. Każdy uczestnik przebywający w Ośrodku Wsparcia ma zapewnioną opiekę oraz wsparcie, a jego funkcjonowanie określone jest w indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującym dostosowany indywidualnie do potrzeb uczestnika (zgodnie z możliwościami psycho-fizycznymi).

Placówka realizuje swoje zadania poprzez treningi oraz zajęcia terapeutyczne takie jak:

1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym w tym:

a) trening higieniczny

b) trening budżetowy

c) trening kulinarny

d) trening umiejętności praktycznych (ergoterapia)

2. Profilaktyka zdrowotna w tym:

- trening farmakologiczny

- kontakt oraz współpraca z PZP,

- trening psychoedukacyjny,

3.Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.

4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

5. Terapia zajęciowa:

a) artystyczna

b) techniczna

c) krawiecka

d) komputerowa

e) ergoterapia

f) zajęcia sportowe

g) elementy muzykoterapii

h) zajęcia relaksacyjne

i) elementy biblioterapii

6. Poradnictwo psychologiczne:

- zajęcia z psychologiem indywidualne oraz grupowe

- praca z rodziną

7. Zajęcia logopedyczne.

8. Współpraca z organizacjami oraz instytucjami lub innymi podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestników.

9.Organizowanie spotkań oraz imprez okolicznościowych, w tym:

- promocja placówki

10.Elementy aktywizacji zawodowej

11.Współpraca z rodzinami oraz najbliższym otoczeniem uczestników

W placówce mieszczą się pracownie, w których codziennie odbywają się zajęcia:

- pracownia do treningu higienicznego

- pracownia krawiecka

- pracownia treningu kulinarnego

- pracownia komputerowa

- pracownia techniczna

- pracownia relaksacyjna

- sala dziennego pobytu.

Wszystkie pomieszczenia są wyposażone odpowiedni sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia terapii oraz treningów w ramach działań wpsierająco-aktywizujących.