Opis pdf
doc rtf
Skierowanie pdf pdf pdf
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej pdf pdf X
 Zaświadczenie lekarskie pdf pdf pdf
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
pdf X X
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (1) pdf X X
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (2) pdf X X
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego
pdf X X

(1) - Tekst ujednolicony, art. 135 wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2004 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. Art. 5 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Art. 86 ust. 2 i art. 140 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
(2) - Tekst ujednolicony.